Tarkhanov, Nikolai N. / Glebov, Sergey G. / Kiselev, Oleg M.