Guo, Boling / Ling, Liming / Ma, Yansheng / Yang, Hui