Bykov, Valeriy I. / Tsybenova, Svetlana B. / Yablonsky, Gregory