Bakushinsky, Anatoly B. / Kokurin, Mikhail M. / Kokurin, Mikhail Yu.