Arseniev, Dmitry G. / Ivanov, Vladimir M. / Korenevsky, Maxim L.